Moo Moo Kwan Hapkido Workshop

ทาง Thailand Moo Moo Kwan Hapkido ได้ทำการจัด Hapkido Workshop ขึ้นที่ชมรมศิลปะป้องกันตัวอรรถยุทธ์ ศูนย์กีฬากองทัพไทย (ศรภ.) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมี อ.ปาร์ค เพียง มู เป็นวิทยากรในการฝึก สมาชิกท่านใดสนใจที่จะไปร่วมฝึก กรุณาติดต่อและสอบถามได้ที่ อ.ยอด และ อ.เชฐ
 Hapkido Workshop #1

แจ้งการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาค 2555 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 11:00 น.
 หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.     บัตรประจำตัวสมาชิกฯ
2.     แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
3.     ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 10:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555