แจ้งการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 9:00 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 9:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556