สอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 9:00 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. กรอกใบสมัครสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ (ขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้สอน)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2556
3. แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน