แจ้งวันสอบเลื่อนสาย ครั้งที่ 1/2554

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 11:00 น.
 หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.     บัตรประจำตัวสมาชิกฯ
2.     แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
3.     ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 10:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

แจ้งรับสมัครสมาชิก

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) เป็นมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว ฮับกิโด แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองจาก International Hapkido Federation (IHF) หรือ สมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ (ประเทศเกาหลี) ให้ดำเนินการเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดในประเทศไทย
โดยทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะเปิดรับสมาชิกประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และสมาชิกฯ จะได้รับข่าวสาร และสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จัดขึ้น โดยมีรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกฯ ดังต่อไปนี้
เอกสารประกอบการสมัคร
1.     ใบสมัครสมาชิก มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย)
2.     รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ หรือไฟล์รูป
3.     สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
ค่าธรรมเนียม
ค่าแรกเข้า  100 บาท (ชำระครั้งเดียวตลอดชีพ)
ค่าบำรุงรายปี  300 บาท
มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พัฒนา วงการศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดในประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2554

แจ้งวันสอบ Pre-Test

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 11:00 น.


จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2554