โครงการอบรมฮันกิโด (HANKIDO SEMINAR)

มูมูกวันฮับกิโด(ประเทศไทย) ขอเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
"โครงการอบรมฮันกิโด (HANKIDO SEMINAR)" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น.


สอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:00 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. กรอกใบสมัครสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ (ขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้สอน)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,200 บาท
และนำมาลงทะเบียนภายในวันที
18 มกราคม 2557

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน