อบรมการป้องกันตัว โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก


สอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ณ อาคารโรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:30 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

1. กรอกใบสมัครสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ (ขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้สอน)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,200 บาท
และนำมาลงทะเบียนภายในวันที
21
กันยายน 2557

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน